Privacy statement

Privacy statement

twenteeuwen accountant hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe  met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Uw privacy wordt gewaarborgd en er wordt zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan. twenteeuwen accountant houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot alleen de gegevens die tenminste nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Om uw toestemming wordt gevraagd als de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor doeleinden waarvoor de gegevens niet zijn verstrekt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens zijn bekend. U wordt erop gewezen en uw rechten worden gerespecteerd.

twenteeuwen accountant is  verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact  wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens die aan het einde van dit document zijn vermeld.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers of dienstverleners

Persoonsgegevens van leveranciers of dienstverleners worden door twenteeuwen accountant verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan twenteeuwen accountant de volgende persoonsgegevens  vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Straat en huisnummer;
 • Woonplaats;

Uw persoonsgegevens worden door twenteeuwen accountant opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar of de termijn van de fiscale bewaarplicht.
Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden en hun ver- tegenwoordigers en bewoners (bij verhuur en ter beschikkingstelling door appartementseigenaren)

Persoonsgegevens van verenigingsleden en hun vertegenwoordigers en bewoners (bij verhuur en ter beschikkingstelling door appartementseigenaren) worden door twenteeuwen accountant verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
 • Het verstrekken van informatie.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst of – bij Vereniging van Eigenaren (VvE) – de splitsingsakte.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan twenteeuwen accountant de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straat en huisnummer:
 • Woonplaats;
 • Bij VvE: Adres van de bij het appartementsrecht behorende onroerende zaak en kadasterinformatie;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;

Uw persoonsgegevens worden door twenteeuwen accountant opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar of de termijn van de fiscale bewaarplicht.
Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door twenteeuwen accountant verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de overeenkomst;
 • Het verstrekken van informatie.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan twenteeuwen accountant de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straat en huisnummer;
 • Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • BSN-nummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres:
 • Geslacht;
 • Inschrijving KvK;

Uw persoonsgegevens worden door twenteeuwen accountant opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar of de termijn van de fiscale bewaarplicht.
Verwerking van persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door twenteeuwen accountant verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, toestemming via e-mail, afgifte visitekaartje etc.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan twenteeuwen accountant de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straat en huisnummer;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door twenteeuwen accountant opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan twenteeuwen accountant verstrekt kunnen aan  derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt twenteeuwen accountant gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving voor de verwerking van de fiscale aangiften;
 • Het verzorgen van de internetomgeving voor de verwerking van de loonadministratie;
 • Berekeningen voor pensioen in eigen beheer;

Er worden geen persoonsgegevens  aan andere partijen doorgegeven waarmee geen verwerkersovereenkomst is gesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden  de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Door u verstrekte gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens zullen persoonsgegevens met derden worden gedeeld als hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven.

Binnen de EU

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Personen jonger dan 16 jaar

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

twenteeuwen accountant bewaart persoonsgegevens voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt niet langer dan noodzakelijk, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking te beschermen, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens twenteeuwen accountant van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Op alle systemen wordt gebruik gemaakt van gebruikersnaam en wachtwoord en van beveiligingssoftware;
 • Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en getest.
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die  van u ontvangen zijn. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens  te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Er kan van u worden gevraagd om u te legitimeren voordat aan voornoemde verzoeken gehoor wordt gegeven.

Als uw gegevens mogen worden verwerkt  op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover contact opnemen. Als er met elkaar niet wordt uitgekomen dan is dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neemt u  dan contact op!

Contactgegevens

twenteeuwen accountant
Mevrouw A.J. (Aartje) Teeuwen AA
Emmaplein 184
3701 DH  Zeist
twen@twenteeuwen.nl