Klachtenregeling

Klachtenregeling

Als kantoor stel ik alles in het werk om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks mijn inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat u om andere redenen niet tevreden bent over mijn kantoor.
Wanneer dit het geval is nodig ik uit om dit aan mij kenbaar te maken. Ik ga ervan uit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Ik zal uw klacht dan ook uiterst zorgvuldig behandelen. Bovendien geeft uw klacht mij de kans eventuele fouten te herstellen en mijn dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.

Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen worden. Een gesprek heeft dan ook mijn voorkeur. Bovendien kan ik hierdoor ook een beter beeld vormen omtrent de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen.
Is het probleem op deze wijze niet oplosbaar of vindt u een gesprek niet wenselijk, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. U kunt hierbij gebruik maken van het klachtenformulier, dat u van de website kunt downloaden. U kunt dit vervolgens richten aan (twen@twenteeuwen.nl).
Ik streef er naar om binnen 10 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvangt u hiervan bericht en informeren ik u over de verdere procedure.

Tenslotte deel ik u mede dat ik, met het oog op beroepsreglementering, klachten vastleg en meeneem in de evaluatie van het kwaliteitssysteem. Vanzelfsprekend zal ik zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgaan.